طراحی و توسعه توسط ITCenter7
منو

قوانین و مقررات آموزشی


سال تحصيلي

هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي یک نیمسال تابستاني است و هر نيمسال تحصيلي شامل 16 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته، آموزش است .


واحد هاي درسي ، طول مدت تحصيل وتعداد واحد ها

هر دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 وحداكثر 20 واحد درسي را انتخاب نمايند .

در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.

تعداد واحد هاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر 6 واحد درسي است.

حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 سال با رای کمیسیون موارد خاص می باشد .


تفاوت کارداني ناپيوسته وکارشناسی ناپیوسته

کارداني ناپيوسته شامل دانش آموختگاني که پس از گذراندن دوره متوسطه وارد دوره کارداني شده باشند. و کارشناسی ناپیوسته شامل دانش آموختگانی است که پس از گذراندن دوره کاردانی وارد دوره کارشناسی می شوند .


حضور وغياب

حضور در جلسات درس

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به درس الزامي است غیبت دانشجو در هر درس نباید بیشتر از سه جلسه مجاز تجاوز کند . در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است

تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس ودر امتحان به عهده شوراي آموزشي مرکز 11 تهران است.


حذف اضطراري

در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا 5 هفته مانده به پايان نيمسال تحصيلي، درس یا دروس خود را با تأييد گروه آموزشي مربوط حذف كند.

برای دانشجویان ترمی حداقل نمره قبولي در هر درس 10و پودمانی 12 است دانشجويي كه در هر يك از دروس الزامي مردود شود در اولين فرصت ملزم به تكرار آن است با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي يا مردودي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور مي شود .

برای دانشجویان پودمانی حداقل نمره قبولي در هر درس 12 است دانشجويي كه در هر يك از دروس الزامي مردود شود در اولين فرصت ملزم به تكرار آن است با اين حال نمره قبولی جایگزین نمره مردودی می شود و در کارنامه دانشجو ثبت می شود .

شهریه دروس حذفی عودت داده نمی شود .


حذف پزشکی

دانشجویان متقاضی حذف پزشکی در موارد بستری در بیمارستان موظفند پس از ترخیص از بیمارستان حداکثر تا 24 ساعت پس از تاریخ امتحان مدارک پزشکی لازم را به دانشگاه ارائه دهند سپس درخواست¬های تأیید شده ، در شورای آموزشی دانشگاه مطرح و تنها در صورت نظر موافق شورا، حذف پزشکی پذیرفته می¬شود در غیر این صورت برای درس مذکور نمره صفر درج می گردد.


نام نويسي مشروط

ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد، در غير اينصورت نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط اعلام خواهد شد .

دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند به جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي را ندارد .

مرخصي تحصيلي دانشجو مي تواند در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي براي 2 نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند .

مدت مرخصي تحصيلي جزء حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود .

تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسليم گردد.

دانشجو در نيمسالي كه از مرخصي استفاده مي نمايد موظف است شهريه ثابت آن نيمسال را بپردازد .

مرخصی تحصیلی در نخستین نیمسال پذیرش امکان پذیر نمی باشد .


انصراف از تحصيل

ترك تحصيل بدون اجازه دانشگاه محل تحصيل انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل ندارد.

دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود بايد درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد.

در صورتي كه دانشجويی از تحصيل منصرف شود موظف است علاوه بر تسويه حساب كليه نيمسال هاي تحصيلي كه مشغول به تحصيل آن بوده است، هزينه انصراف معادل شهريه ثابت و متغير يك نيمسال رابپردازد .

شرایط انتقالی و مهمان

انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته ومقطع تحصيلي است .

انتقال هر دانشجو به هر يک از دانشگاه هاي استان تهران ممنوع است.

انتقال دانشجو به شرط موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد در دو استان بلامانع مي باشد .

مدارك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود ودر آن مدرك تعداد واحد هاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحد ها در دانشگاه هاي مبدأ ومقصد با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي شود .

انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل، در هر مقطع تحصيلي فقط يكبار مجاز است .

ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه مشروط بر اين است كه دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبدأ گذارنده باشد .

ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس به صورت تكدرس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.

واحد هايي راكه دانشجوي ميهمان در دانشگاه مقصد مي گذارند، دانشجو باید کارنامه مهمانی خود را با مهر و امضا دانشگاه مقصد جهت ثبت نمرات به دانشگاه مبدا تحویل دهد و مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر خواهد شد.


تغيير رشته

دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني وكارشناسي مي تواند با داشتن شرايط زير و موافقت گروه آموزشي ذيربط از يك رشته به رشته ديگر در يك گروه آموزشي و همان دانشگاه تغيير رشته بدهد.و بر اساس کف معدل هر دو رشته سنجیده می شود و موافقت آن به صورت تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع می باشد .

دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي تنها يك بار مي تواند تغيير رشته دهد.

تغيير رشته در مقاطع تحصيلي همسطح صورت مي گيرد . در غير اينصورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر امكان پذير است . در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد نام نويسي وپس از نام نويسي دانشجو حق بازگشت به رشته قبلي را ندارد .

دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي با دروس رشته جديد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس نيز از 12 كمتر نباشد.


معرفي به استاد

در صورتيکه دانشجويي کليه دروس عملي و نظري خويش را گذرانده باشد و براي فراغت از تحصيل نياز به گذراندن حداکثر 4 واحد نظري داشته باشد مي تواند پس از موافقت دانشگاه تا سقف 4 واحد، و با اخذ مجوز کميسيون موارد خاص دانشگاه دروس باقی مانده را بصورت معرفي به استاد امتحان دهد. انجام امتحان در پایان تمامی دوران تحصیل دانشجو در ترم آخر می باشد .

شهریه دروس معرفی به استاد : شهریه ثابت ندارد و فقط شهریه درس اخذ می گردد.


معادلسازي دروس

در صورتي که دانشجو قبل از ورود به تحصيلات دانشگاه دروسي را در مؤسسه آموزش عالي ديگري که مورد تاييد وزارت علوم ، فن آوری و تحقیقات گذرانده باشد، مي تواند دروسي را که از نظر سرفصل و محتوي حداقل 80٪ تشابه به سرفصل دروس مورد نظر داشته و تعداد واحد درسي مشابه اي را داشته باشد را معادلسازي نمايد. لازم به ذکر است نمره درس مورد نظر نبايد از 12 کمتر باشد برای دوره پودمانی و نمره کمتر از 10 برای دوره ترمی می باشد .معادلسازي از طريق گروه آموزشي صورت مي پذيرد.


دروس جبرانی

الف)رشته مرتبط با دوره کارشناسي : نيازي به گذراندن دروس جبراني ندارد.

ب)رشته غيرمرتبط با دوره کارشناسي: گذراندن 8 واحد دروس جبراني.

نکته 1 : در تمامي موارد فوق برنامه ريزي و ارائه دروس با نظر شوراي آموزشي دانشگاه صورت مي پذيرد.


جهت گرفتن تأییدیه تحصیلی دوره متوسطه برای دانشجویان کاردانی

یک برگ تصویر مدارک فارغ التحصیلی مقاطع مذکور را به اداره پست، باجه تأییدیه ارزش تحصیلی ارائه داده و پس از انجام اقدامات لازم، برگه های رسید پستی را به اداره آموزش کل دانشگاه تحویل دهند.


فراغت از تحصیل

دانشجویی که کلیه واحدهای درسی دوره را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات این آیین نامه با موفقت گذرانده باشد فارغ الحصیل آن دوره شناخته می شود .

عضو خبرنامه سایت مرکز شوید:

آدرس مرکز: میدان انقلاب – ابتدای کارگرجنوبی – کوچه رشتچی – پلاک های 8، 10، 12

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 11 تهران می باشد.